ข้อดีของการขายฝากที่ดิน ผ่าน “ก่อทุน”

            การขายฝาก คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อขาย แต่เปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ ในเวลาที่กำหนด

ถูกกฎหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดินทุกกรณี ต่ออายุได้ 10 ปี
รวดเร็วทันใจ ได้เงินก้อนใหญ่ไปลงทุน ไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาประเมิน
ไถ่ถอนคืนได้ตลอดเวลา แจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วัน
ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพของผู้ขายฝาก             

  ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

เป็นโฉนดที่ดิน (นส.4จ.) หรือ หนังสือรับรอง (นส.3 ก.)

เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือเป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดที่เราเปิดให้บริการ

มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะให้โทรหารือที่ 099-8789336

ต้อง ไม่ใช่ ที่รกร้าง-เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการขายฝาก

1.บริษัทคิดผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขายฝากตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ของวงเงินขายฝาก

2.ผู้ขายฝาก เป็นฝ่ายรับผิดชอบ จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก การต่ออายุสัญญาขายฝาก การไถ่ถอนการขายฝาก

3.บริษัทอาจอนุญาตให้มีการต่ออายุสัญญาขายฝากได้ครั้งละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

4.ผู้ขายฝาก เป็นฝ่ายรับผิดชอบ จ่ายค่าธรรมเนียมตรวจสอบ และประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายฝาก และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประเมินทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน (ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ) แต่ยอดเงินไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินขายฝาก โดยจ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินครั้งแรก และ การประเมินราคาครั้งต่อไป เพื่อการต่อสัญญาขายฝาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานสาขา

การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือ นำเฉพาะสำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ สำนักงานสาขา

การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้ขายฝาก ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ยืนยันการขายฝาก

     ท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อยืนยันการขายฝาก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด”

การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารในการยื่นคำขอขายฝากที่ดิน

รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง (หน้า-หลัง)

รูปถ่ายทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง

รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ ตามที่เหมาะสม

เอกสารแสดงรายได้

ค่าธรรมเนียมขายฝากเท่าไร?

♦ กรณีบุคคลธรรมดา

          ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

          ค่าพยาน 20 บาท

          ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก

          ♦ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

          ♦ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)

          ♦ ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

♦ กรณีนิติบุคคล

          ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

          ค่าพยาน 20 บาท

          ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก

          ♦ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

          ♦ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)

          ♦ ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อ-ขาย หรือ ราคาประเมินราชการ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่า)

ค่าไถ่ถอนขายฝาก

          ♦ ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

          ค่าพยาน 20 บาท

          ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก

          ♦ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาไถ่ถอน

          ♦ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 

          ♦ ผู้ขายฝาก หรือ ผู้รับซื้อฝากบุคคล ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

          นิติบุคคล ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

          ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดจากราคาประเมินที่ดิน และ ระยะเวลาการไถ่ถอน นับจากวันที่จดทะเบียนขายฝากจนถึงวันไถ่ถอน

ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

กรณีผู้ซื้อฝากยินยอมให้มีการต่อสัญญาขายฝากให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนขยายระยะเวลาไถ่การขายฝาก หรือต่อสัญญาขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนดในการขายฝาก โดยผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สัญญาขายฝาก ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไปทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

2. หากไปยื่นคำขอจดทะเบียนขยายสัญญาขายฝาก แต่พ้นกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนขายฝากแล้ว ผู้ขายฝากจะต้องมีหนังสือข้อตกลงขยายสัญญาขายฝาก ที่ลงลายมือชื่อผู้รับซื้อฝากที่ได้ทำขึ้นก่อนสิ้นสุดเวลาไถ่ถอนการขายฝากไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝาก แปลงละ 50 บาท

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆