คุณสมบัติ

1.อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีภูมิลำเนาและมีที่ดินในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก ปะทิว ท่าแซะ เมืองประจวบคีรีขันธ์ และเมืองชุมพร

2.มีอาชีพ และมีรายได้สม่ำเสมอ

3.ต้องการสินเชื่อ ไม่เกิน 100,000 บาท

4.สามารถผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยหมดภายใน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

     ค่าทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ จ่ายเพียงครั้งเดียวในวันทำสัญญา

อัตราดอกเบี้ยและการชำระคืน

1.อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 1.12 ต่อเดือน ในระบบดอกเบี้ยอัตราคงที่

2.ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด และต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน 12 เดือน

3.ชำระผ่านระบบธนาคาร

4.กรณีไม่สามารถชำระได้ในกำหนด 1 ปี ให้ขออนุมัติบริษัทเป็นรายกรณี

ขั้นตอนการดำเนินการ

การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานใหญ่

การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานใหญ่

การพิจารณาอนุมัติและรับเงิน

     จะพิจารณาอนุมัติ และทำสัญญา ณ สำนักงานใหญ่ อำเภอบางสะพาน และได้รับเงินในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

เอกสารในการขอสินเชื่อวางโฉนด/ฝากโฉนดที่ดิน

1.โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)

2.บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

3.สำเนาบัตรประชาชน    (3 ฉบับ)

4.สำเนาทะเบียนบ้าน   (3 ฉบับ)

5.สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

6.ภาพถ่ายบ้าน/ที่ดิน ในโทรศัพท์

7.เอกสารรายได้  (ถ้ามี)

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆