สินเชื่อต้นไม้ คือ การทำนิติกรรมตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ขอสินเชื่อขอนำต้นไม้ 58 ชนิด มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้    

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อต้นไม้ 58 ชนิด

 1.เป็นเจ้าของที่ดินประเภท โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก, น.ส.3, สปก.4-01 หรือที่ดินที่ทางราชการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เช่น ที่ดินในนิคมสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเอง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร 

2.ปลูกต้นยางพารา มะค่า พะยุง สัก ประดู่ ยางนา หรือต้นไม้ 58 ชนิด ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 400 ต้นขึ้นไป

3.ต้นไม้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เติบโตสม่ำเสมอกัน

4.ยินยอมนำต้นไม้ เป็นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อต้นไม้

1.สำเนาบัตรประจำตังประชาชน   3 ชุด  (ผู้กู้/คู่สมรส)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3 ชุด (ผู้กู้/คู่สมรส)

3.สำเนาใบทะเบียนสมรส  3 ชุด (ถ้ามี)

4.สำเนาเอกสารสิทธิ์  3 ชุด

     – โฉนด       – ส.ป.ก.      – นส.3ก.       – ภบท.5 (ต้องมีหนังสือรับรองจากนิคมสหกรณ์)  

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  3 ชุด (ถ้ามี)

6.สำเนาทะเบียนเกษตรกร  3 ชุด

7. ใบเสร็จรับเงินการขาย  2 ชุด (บิลล่าสุด)

 ขั้นตอนการขอสินเชื่อต้นไม้ 

1.ยื่นเอกสารใบคำขอสินเชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมชำระเงินค่าสำรวจและประเมินต้นไม้ เป็นเงิน 500 บาท

2.พนักงานของบริษัทสำรวจและวัดขนาดต้นไม้ ณ ที่ตั้งของแปลง

3.พิจารณาสินเชื่อ จัดทำสัญญา จดทะเบียนหลักประกันธุรกิจ

4.นัดหมายลงนามสัญญา และมอบเงินสินเชื่อ 

(ระยะเวลาภายใน 7 วันทำการ)

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆